جمعه 11 اسفند 1402

برگزیدگان جشنواره هشتم (به ترتیب حروف الفبا)

عماد الدین انوشیروانی

 

محمود آزادنیا


سونیا تمجیدی راد

     

مریم حاجی حسینعلی


  

وحید خضایی


فریبا دادگر


رضا دالوند

   
 
 
     
 
 
فرشید داودی

 

فرناز دمنابی اصل

    
    
 
مهدی رزقی



نسرین عبد شیخی



مینا علیزاده خوانساری

       
    

امیر فرید



هاجر کمیلی 



انس کورتوویک
 



حبیب مرادی

      

مهدی محمدی

     

نازی مرتاض خو 

 

جاوید نیکپور

 
  
 
 

 


فرزانه وزیری تبار


بهنام ولدوند

   

سید محمد یاسینی