پنجشنبه 24 خرداد 1403
گزارش تصويري

آیین اختتامیه و اهدای جوایزآیین اختتامیه و اهدای جوایز
1394/12/09

هنرمندان روی فرش قرمز اختتامیههنرمندان روی فرش قرمز اختتامیه
1394/12/09

همایش هنر معاصر ایران و جهانی شدنهمایش هنر معاصر ایران و جهانی شدن
1394/12/05

ورک شاپ لوکا ماسیرونیورک شاپ لوکا ماسیرونی
1394/12/03

داوری نهایی آثار جشنوارهداوری نهایی آثار جشنواره
1394/12/02

بازدید عباس آخوندی از نمایشگاهبازدید عباس آخوندی از نمایشگاه
1394/11/29

بازدید علی مرادخانی از نمایشگاه تجسمی فجربازدید علی مرادخانی از نمایشگاه تجسمی فجر
1394/11/26

بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاهبازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه
1394/11/23

روز هنر مکزیکروز هنر مکزیک
1394/11/21

نمایشگاه فجر و هنرملینمایشگاه فجر و هنرملی
1394/11/20

نمایشگاه گنج رضوینمایشگاه گنج رضوی
1394/11/18

آیین افتتاحیه و گشایش نمایشگاهآیین افتتاحیه و گشایش نمایشگاه
1394/11/11

نشست خبری جشنوارهنشست خبری جشنواره
1394/11/04

انتخاب نهایی آثارانتخاب نهایی آثار
1394/10/29

بازدید علی مرادخانی از دبیرخانه تجسمی فجربازدید علی مرادخانی از دبیرخانه تجسمی فجر
1394/10/28

دریافت اصل آثاردریافت اصل آثار
1394/10/26

انتخاب اولیه آثارانتخاب اولیه آثار
1394/10/10

رونمایی از پوستررونمایی از پوستر
1394/08/16